Сертифікація «Халяль»

  Для виправлення невідповідностей, усунення непорозумінь і вирішення спірних питань ТОВ «Центр Сертифікації «Халяль Глобал Юкрейн» розробив порядок розгляду скарг та апеляцій, згідно котрому: Апеляція – це запит представника об’єкта оцінки відповідності до органу з оцінки відповідності або в орган по акредитації про перегляд рішення, прийнятого цим органом щодо даного об’єкта. Скарга, на відміну від апеляції, э виразом незадоволеності діяльністю органу з оцінки відповідності або органу з акредитації з боку будь-якої особи або організації. Згідно з Порядком розгляду скарг і апеляцій, Заявником може виступати будь-яка організація, особа-учасник процесу сертифікації або особа, зацікавлена в результатах сертифікації, право якої на її думку порушено. Апеляції і скарги, що надходять від заявників та інших сторін можливі в разі: – порушення встановленого порядку проведення робіт; – недотримання експертами з сертифікації вимог, що пред’являються до експертів; – невиконання робіт у встановлені терміни; – допущення помилок при оформленні документів; – та інші. При виникненні спірних питань у разі незгоди заявника з результатами оцінки відповідності або інспекційного контролю, відбором проб, проведенням випробувань випробувальною лабораторією, рішенням про відмову в проведенні сертифікації продукції заявник має право не пізніше 15 робочих днів з дня позначених дій направити в Орган з Сертифікації скаргу, претензію, апеляцію. Апеляція/скарга подається в письмовій формі і підписується заявником; може надсилатися поштою або вручається особисто. Апеляція/скарга повинна містити: – відомості про заявника, який подав апеляцію чи скаргу; – найменування та адресу (для юридичних осіб); – прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, адреса (для фізичних осіб); – вимоги заявника і підстави, за якими він вважає рішення, прийняте органом по сертифікації, неправильним. Апеляція/скарга реєструється в Органі Сертифікації та підтвердження направляється на розгляд керівнику. Директор протягом трьох днів призначає: – комісію або відповідального для розгляду скарги, що надійшла; – комісію для вирішення питання по апеляції. При розгляді претензій необхідно строго дотримуватися принципів об’єктивності процесу управління претензіями: – відкритість – широкодоступний і зрозумілий для залучених осіб процес управління претензіями; – неупередженість – відсутність упередження і тиску при взаємодії з тими, хто пред’являє претензію; – конфіденційність – для усунення ситуацій, в яких замовник уникає оформлення претензій з побоювання, що розкриття подробиць претензії може привести до незручності або дискримінації по відношенню до нього; – доступність – доступ подавця претензії до інформації, виявленої в результаті роботи з претензією. У разі обґрунтованості надійсланої претензії відповідальний виконавець розробляє і контролює виконання коригувальних і запобіжних дій, із зазначенням конкретних термінів. При цьому розроблені коригувальні та запобіжні дії повинні усунути причину появи претензії і виключити можливість їх повторної появи. Що стосується необгрунтованості надісланої претензії готується офіційна відповідь з доказами правильності дій ТОВ «Центр Сертифікації «Халяль Глобал Юкрейн», при цьому наводяться посилання на нормативні документи. Попередня відповідь повинна бути відправлена заявнику в письмовому вигляді не пізніше, ніж через 10 календарних днів після дати реєстрації скарги із зазначенням: – інформації про її отримання Органом Сертифікації; – реєстраційного номера; – терміну розгляду скарги. Рішення за скаргою оформляється в двох примірниках, протягом 30 календарних днів. Рішення за скаргою повинне містити: – при повному або частковому задоволенні скарги – термін і спосіб її задоволення; – при повноій або частковій відмові в задоволенні скарги – причини відмови з посиланням на відповідні законодавчі акти, нормативні документи і докази, що обгрунтовують відмову; – перелік документів, що підтверджують обгрунтованість рішення. При незгоді з прийнятим рішенням, заявник має право оскаржити його, подавши апеляцію в ОС, згідно з порядком розгляду апеляцій або звернутися до вищих інстанцій. Для виявлення і запобігання причин надходження скарг/апеляцій в Органі Сертифікації систематично проводяться: аналіз скарг і апеляцій, що надійшли раніше; аналіз коригувальних та запобіжних дій; періодичні перевірки нормативних документів; внутрішні аудити; навчання персоналу; перевірка документів, що видаються за результатами виконаних робіт; заходи щодо вдосконалення СМК за результатами аналізу.
Апеляція (спірне питання) – згода заявника з діями органу з оцінки відповідності щодо ухвалених рішень, заява про порушення правил і умов проведення процедур з оцінки відповідності, а також оскарження інших дій, що стосуються оцінки відповідності, якщо вони призвели до порушення прав та інтересів заявника.
Скарга – вираження невдоволення з організації, пов’язане з її продукцією чи самим процесом розгляду скарг, там, де явно або неявно очікують відповіді.
Информация, которую предоставляет Халяль глобал:
 • подробное описание работ по сертификации на начальном и последующем этапах, включая подачу заявки, первоначальные аудиты, надзорные аудиты;
 • порядок выдачи, отказа в выдаче сертификата;
 • подтверждение сертификата, расширение или сужение области сертификации;
 • возобновление, приостановление или отмена действия сертификата;
 • нормативные требования к сертификации;
 • стоимость подачи заявки, первоначальной и последующей сертификации;
 • требования к заказчикам, а именно:
- отвечать сертификационным требованиям; - принимать все необходимые меры для проведения аудитов, включая предоставление экзаменационной документации и доступ ко всем процессам и участкам, записям и персоналу для проведения первоначальной сертификации, надзорного аудита, ресертификации и анализа жалоб; - обеспечивать при необходимости присутствие наблюдателей (например, аудиторов по аккредитации или аудиторов-стажеров);
 • права и обязанности сертифицированных заказчиков;
 • процедура рассмотрения жалоб и апелляций.
Уведомление об изменениях по сертификации со стороны Халяль глобал Халяль глобал своевременно уведомляет сертифицированных заказчиков о любых изменениях своих требований к сертификации. Халяль глобал проверяет соблюдение новых требований каждым сертифицированным заказчиком. Уведомление об изменениях со стороны заказчика Сертифікований замовник негайно інформує Халяль глобал про всі питання, які можуть вплинути на здатність системи менеджменту продовжувати відповідати вимогам стандарту, відповідно до якого проводилась сертифікація.  Изменения, о которых сертифицированный заказчик уведомляет Халяль глобал:
 • юридического, коммерческого, организационного статуса;
 • прав собственности;
 • организации и руководства (например, основного управленческого персонала, лиц, принимающих решения, или технических специалистов);
 • контактного адреса и местоположения производственных площадок;
 • области деятельности в рамках сертифицированной системы менеджмента;
 • важных изменений в системе менеджмента и процессах.